روز ملی صادرات

1,000 تومان

تمبر روز ملی صادرات منتشر شده در سال 1387