روز نیروی دریایی ایران

10,000 تومان

تمبر روز نیروی دریایی ایران منتشر شده در سال 1380