روز همبستگی با مردم آفریقای جنوبی

500 تومان

تمبر روز همبستگی با مردم آفریقای جنوبی منتشر شده در سال 1365