روز پرستار 1344

10,000 تومان

تمبر روز پرستار منتشر شده در سال 1344