روز کارگر 1340

20,000 تومان

تمبر روز کارگر 1340 منتشر شده در سال 1340