روز کارگر 1341

25,000 تومان

تمبر روز کارگر 1341 منتشر شده در سال 1341