سازمان زنان ایران 1345

4,000 تومان

تمبر سازمان زنان ایران 1345 منتشر شده در سال 1345