سالگرد مقاومت مردم افغانستان 1366

1,000 تومان

تمبر سالگرد مقاومت مردم افغانستان 1366 منتشر شده در سال 1366