سالگرد مقاومت مردم افغانستان 1367

500 تومان

تمبر سالگرد مقاومت مردم افغانستان 1367 منتشر شده در سال 1367