سالگرد کمیساری عالی سازمان ملل متحد 1380

2,000 تومان

تمبر سالگرد کمیساری عالی سازمان ملل متحد 1380 منتشر شده در سال 1380