سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی 1353

2,000 تومان

تمبر سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی 1353 منتشر شده در سال 1353