سرشماری عمومی کشاورزی

500 تومان

تمبر سرشماری عمومی کشاورزی منتشر شده در سال 1367