سری نوزدهم پستی محمدرضا شاه 7-1356

450,000 تومان

تمبر سری نوزدهم پستی محمدرضاشاه

2 در انبار