شروع کار هواپیمایی ملی ایران

120,000 تومان

تمبر شروع کار هواپیمایی ملی ایران منتشر شده در سال 1344