ششمین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1364

500 تومان

تمبر ششمین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1364 منتشر شده در سال 1364