شهید محراب آیت الله قاضی طباطبائی

500 تومان

تمبر شهید محراب آیت الله قاضی طباطبائی منتشر شده در سال 1363