صدمین اتحادیه پستی جهانی 1353

10,000 تومان

تمبر صدمین اتحادیه پستی جهانی 1353 منتشر شده در سال 1353