صدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات دور

60,000 تومان

تمبر صدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات دور منتشر شده در سال 1344