صدمین سال تاسیس صلیب سرخ 1342

250,000 تومان

تمبر صدمین سال تاسیس صلیب سرخ 1342 منتشر شده در سال 1342