فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه

500 تومان

تمبر فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه منتشر شده در سال 1367