فاجعه بمباران مدارس توسط رژیم بعث عراق

500 تومان

تمبر فاجعه بمباران مدارس توسط رژیم بعث عراق منتشر شده در سال 1366