فتح مکه

500 تومان

تمبر فتح مکه منتشر شده در سال 1363