قدردانی از خدمات بانو روزولت

100,000 تومان

تمبر قدردانی از خدمات بانو روزولت منتشر شده در سال 1343