قیام مردم عراق به رهبری آیت الله شیرازی

500 تومان

تمبر قیام مردم عراق به رهبری آیت الله شیرازی منتشر شده در سال 1365