لوایح ششگانه

200,000 تومان

تمبر لوایح ششگانه منتشر شده در سال 1342