مبعث حضرت رسول اکرم 1371

1,000 تومان

تمبر مبعث حضرت رسول اکرم 1371 منتشر شده در سال 1371