ملی شدن صنایع شیلات در ایران 1332

4,200,000 تومان

تمبر ملی شدن صنایع شیلات در ایران منتشر شده در سال 1332