ملی شدن صنعت نفت 1331

550,000 تومان

تمبر ملی شدن صنعت نفت 1331 منتشر شده در سال 1331