نخستین موتور ملی ایران

1,000 تومان

تمبر نخستین موتور ملی ایران منتشر شده در سال 1386