نماز

3,000 تومان

تمبر نماز منتشر شده در سال 1371