نماز

9,000 تومان

تمبر نماز منتشر شده در سال 1371