نمایشگاه بین المللی بازرگانی 1371

1,000 تومان

تمبر نمایشگاه بین المللی بازرگانی 1371 منتشر شده در سال 1371