نمایشگاه جهانی سمعی و بصری

9,000 تومان

تمبر نمایشگاه جهانی سمعی و بصری منتشر شده در سال 1352