نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

440,000 تومان

تمبر نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران منتشر شده در سال 1343