نهضت سواد آموزی 1368

500 تومان

تمبر نهضت سواد آموزی 1368 منتشر شده در سال 1368