نیروی هوایی ایران در کنگو

42,000 تومان

تمبر نیروی هوایی ایران در کنگو منتشر شده در سال 1342