هشتادمین سال تاسیس بانک ملی ایران 1387

1,000 تومان

تمبر هشتادمین سال تاسیس بانک ملی ایران 1387 منتشر شده در سال 1387