هفتادمین سال تاسیس دانشگاه علم و صنعت

3,000 تومان

تمبر هفتادمین سال تاسیس دانشگاه علم و صنعت منتشر شده در سال 1379