هفتاد و پنجاهمین سال تاسیس اتحادیه پستی جهانی

1,700,000 تومان

تمبر هفتاد و پنجاهمین سال تاسیس اتحادیه پستی جهانی منتشر شده در سال 1329