همدردی با مردم بوسنی و هزرگوین 1371

1,000 تومان

تمبر همدردی با مردم بوسنی و هزرگوین 1371 منتشر شده در سال 1371