وقف نامه ربع رشیدی

1,000 تومان

تمبر وقف نامه ربع رشیدی منتشر شده در سال 1388