پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر 1342

90,000 تومان

تمبر پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر 1342 منتشر شده در سال 1342