پانزدهمین سال یونسکو 1341

20,000 تومان

تمبر پانزدهمین سال یونسکو 1341 منتشر شده در سال 1341