پانزدهم خرداد طلیعه نهضت اسلامی 1362

500 تومان

تمبر پانزدهم خرداد طلیعه نهضت اسلامی 1362 منتشر شده در سال 1362