پانصد و پنجاهمین سال خاموشی غیاث الدین جمشید کاشانی

2,000 تومان

تمبر پانصد و پنجاهمین سال خاموشی غیاث الدین جمشید کاشانی منتشر شده در سال 1358