پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

7,000 تومان

تمبر پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی منتشر شده در سال 1350