پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

6,000 تومان

تمبر پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی منتشر شده در سال 1349