پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران 1357

12,000 تومان

تمبر پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران 1357 منتشر شده در سال 1357