پنجاهمین سال حفر چاه نفت ایران 1336

120,000 تومان

تمبر پنجاهمین سال حفر چاه نفت ایران منتشر شده در سال 1336