پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

30,000 تومان

تمبر پنجاهمین سال سلطنت پهلوی منتشر شده در سال 1355